top of page
Rain Drops

גלאי הצפה למעליות

שקט נפשי בהתקנה אחת פשוטה

גילוי הצפה בבור ועל גג המעלית באמצעות חיישן הצפה

מתן פקודה לשליחת המעלית לקומה העליונה ופתיחת דלתות התא להגנה על המעלית והנוסעים במקרה של הצפה בבניין

חיווי והתראה מקומית כולל אפשרות לשליחת התראה לנייד ולמייל

אפשרות התממשקות למערכות ניהול מבנה ומערכת ניטור תקלות קיימות

bottom of page