top of page

 כרוז למעליות

קל להתקנה, נשמע מצוין

הכרוז מודיע על הגעה לקומה ופירוט של בתי העסק הרלוונטיים לאותה קומה

שימוש בכרוז  מאפשר הנגשת המעלית ונותן מענה לדרישות ת״י 2481 חלק 70 ותקן 1918 לנגישות

ניתן לעבוד עם היחידה באמצעות כניסת תקשורת או באמצעות קוד בינארי

הקלטה מקצועית וצריבה של הודעות סטנדרטיות תסופק לכל אורך חיי המוצר ללא עלות

ניתן להזמין הקלטות מקצועיות לשיווק עסקים

bottom of page