top of page

ספק כח למעליות

אספקת מתח לתא המעלית למשך עד 8 שעות בהפסקות חשמל

המוצר תוכנן לתת מענה לכל המערכות הקריטיות הפועלות בתא המעלית בזמן הפסקת חשמל.

באמצעות הספק ניתן להפעיל את חייגן החירום, האינטרקום והתאורה בתא למשך שעות.

במידה וקיימת מערכת ניטור מרחוק, הספק מאפשר ניטור מצב הסוללה בזמן אמת ויכול לשלוח התראה לטכנאי כשיש לבצע פעולת אחזקה.

bottom of page